خدمات

سیتی زن شیپ یا شهروندی کانادا

  افرادی که دارای اقامت کانادا میباشند، در صورت داشتن شرایط سیتی زن شیپ میتوانند برای اخذ سیتی زن شیپی کانادایی اقدام نمایند. شرایط اقامت شما باید به صورت فیزیکی 1460 روز در طول مدت 6 سال در کانادا زندگی کنید. اگر شما دارای مدت زمان مناسب برای اقدام جهت سیتی زن شیپی نباشید، براساس قانون سیتی زن شیپ ممکن است براساس صلاحدید وزیر مهاجرت و براساس قانون بشردوستانه از قانون مستثنی گردیده و نهایتا" بتوانید سیتی زن شیپی خود را بگیرید. قاضی امور سیتی زن شیپ زمانی از قوانین بالا صرف نظر خواهد نمود که با وجود غیبت فیزیکی شواهدی مبنی بر استقر...

سیتی زن شیپ یا شهروندی کانادا را بخوانید.