برنامه فدرال تجارت ماهر


متقاضیان باید در یک تجارت ماهر حداقل دو سال تجربه کاری تمام وقت داشته باشند, و یا معادل آن کار پاره وقت. از سال 2017 این متقاضیان شامل اکسپرس انتری هستند. 
این برنامه برای کسانی مناسب است که تمایل دارند در کانادا از طریق تجارت تخصصی کارت شهروندی بگیرند.

تجارت های تخصصی ای که در حال حاضر شامل این برنامه در این گروه ها هستند:

•    گروه عمده 72: صنعتی, معاملات برق و ساخت و ساز
•    گروه عمده 73: معاملات تعمیر و نگهداری و تجهیزات عملیات
•    گروه عمده 82: سرپرستان و مشاغل فنی در منابع ملی, کشاورزی و تولید مرتبط
•    گروه عمده 92: پردازش, ساخت و آب و برق سرپرستان و اپراتورها کنترل مرکزی
•    گروه جزئی 632: سرآشپزها و آشپزها
•    گروه جزئی 633: قصابان و نانوایان