برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری و کارآفرینی اونتاریو

این برنامه مهاجرتی در استان اونتاریو برای کسانی طراحی شده است که در خارج از کانادا سابقه داشتن کسب و کار و یا مدیریت در یک کسب و کار را دارند و به آنها امکان دریافت اقامت دائم کانادا از طریق ایجاد کسب و کار جدید و یا سرمایه گذاری در کسب و کار موجود در کانادا را می دهد.

برای واجد شرایط شدن، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

•    حداقل 36 ماه سابقه کسب و کار در 60 ماه گذشته که 12 ماه آن به صورت فعال در زمینه اداره و مدیریت کسب و کار پیشنهادی باشد
•    باید صاحب کسب و کار و یا جزء مدیران ارشد بوده باشید
•    برای کسب و کار پیشنهادی در خارج از محدوده شهر تورنتو، شما باید حداقل  800،000 دلار کانادا، و داخل محدوده تورنتو 1،500،000 دلار کانادا دارایی داشته باشید.
•    اگر کسب و کار پیشنهادی  شما در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتالی باشد فارغ از محل احداث کسب و کار،شما باید حداقل  800،000 دلار کانادا دارایی داشته باشید.
•     اگر شما قصد خرید کسب و کار موجود در اونتاریو را دارید ، باید حداقل یک بار در 12 ماه گذشته سفری جهت بازدید کسب و کار در اونتاریو داشته باشید.


متقاضی باید تمام شرایط حداقلی بالا را برآورده سازد تا بتواند برای این برنامه مهاجرتی اقدام نماید. اگر شریک متقاضی نیز قصد مهاجرت و همراهی متقاضی را دارد، او نیز باید شرایط بالا را داشته باشد.