نیروی کار متخصص کبک


استان کبک میتواند بشکل مستقل مهاجرین را برای رفع نیازهای دولت خود انتخاب کند.

سیستم امتیازبندی برنامه نیروی کار متخصص کبک به شرح زیر است:
•    تحصیلات: حداکثر 2 امتیاز
•    تجربه کاری: حداکثر 8 امتیاز
•    مهارت زبانی (فرانسه/انگلیسی): حداکثر 22 امتیاز
•    داشتن اقوام نزدیک در کبک و یا تجربه زندگی در کبک: حداکثر 8 امتیاز
•    امتیازات مربوط به همسر: حداکثر 16 امتیاز
•    توانایی مالی: حداکثر 1 امتیاز
•    پیشنهاد کار تایید شده: حداکثر 10 امتیاز
•    فرزندان وابسته: حداکثر 8 امتیاز