مهاجرت از طریق خویشاوندی

 

برای اقدام به کسب اقامت کانادا از طریق همسر و یا خویشاوندان، باید یکی از اعضای درجه اول خانواده متقاضی ساکن کانادا باشد.
همچنین هردو طرف اسپانسر کننده و شونده باید زمان درخواست واجد شرایط تشکیل پرونده باشند. فرد کانادایی اسپانسر کننده باید به لحاظ قانونی مسئولیت حمایت مالی فرد مهاجر را بر عهده بگیرد و اطمینان حاصل کند که وی هیچ درخواستی مبنی بر کمک مالی از طرف دولت نخواهد داشت.
این روش مهاجرتی دو زیرشاخه دارد:
•    مهاجرت همسر، شریک زندگی و فرزندان وابسته.
•    مهاجرت سایر بستگان واجد شرایط