اقامت از طریق اسپانسرشیپ2020-06-06T10:15:25+00:00

اقامت از طریق اسپانسرشیپ

متقاضیانی که همسر، فرزندان و یا یکی از خویشاوندان درجه اول خانواده شان اقامت دائم کانادا داشته باشد، می توانند از طریق اسپانسرشیپ اقامت دائم دریافت کنند. در زمان درخواست اقامت، فرد کانادایی اسپانسرکننده باید به لحاظ قانونی مسئولیت حمایت مالی فرد متقاضی (همسر، فرزندان و دیگر بستگان واجد شرایط) را به عهده بگیرد. درخواست اقامت برای همسر، فررزندان و والدین از طریق اسپانسرشیپ می تواند از داخل و یا خارج از خاک کانادا انجام شود.

اطلاعات بیشتر